Logo

Vigsel

Vad är hindersprövning?


Hindersprövning

Hindersprövningen har juridisk betydelse och är obligatorisk för att ett par ska kunna ingå äktenskap. Ansökan görs gemensamt hos den lokala skattemyndigheten i det län där någon av parterna är folkbokförd.

Vid hindersprövningen får man en blankett där man intygar på heder och samvete att man är oförhindrad att ingå äktenskap. Skatteverket kontrollerar uppgifterna på blanketten mot sitt register. Hittar man inga hinder utfärdar man ett intyg om att hindersprövning ägt rum. Detta intyg lämnar paret sedan till vigselförrättaren. Intyget är giltigt i 4 månader.

En hindersprövning som skett i en myndighet i något av de övriga nordiska länderna gäller även i Sverige.

Krav för att få hindersprövningen godkänd

Äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led, eller är helsyskon. Halvsyskon får inte gifta sig med varandra utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Är man under 18 år måste man ha tillstånd av målsman och länsstyrelsen i det län där man är bosatt. Den som är gift får inte ingå nytt äktenskap. Om man har varit gift tidigare måste man därför styrka att äktenskapet upplösts.

Hindersprövning utomlands

När vigseln ska ske inför svensk vigselförrättare i utlandet kan hindersprövning ske vid svensk ambassad eller svenskt konsulat.

Utländska medborgare

När utländska medborgare vill vigas inför svensk myndighet prövas rätten till äktenskap enligt hemlandets lag. Annars riskerar vigseln att bli ogiltig i det landet. Paret bör vända sig till det lands ambassad man vill att vigseln ska gälla för att få besked om vad som krävs.

Vid ansökan om hindersprövning för utländska medborgare ska enligt regeringens kunggörelse paret bl a visa upp intyg av behörig myndighet i den främmande staten att det inte föreligger hinder mot äktenskap enligt dess lag.

Undantag för ovanstående regler finns, bla när en utländsk person bott i Sverige i mer än 2 år.

» Mer information om äktenskapsregler finns hos skatteverket.

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar som kan tillkomma.